Tsuki gohon
1. Choku tsuki
2. Kaeshi tsuki
3. Ushiro tsuki
4. Tsuki gedan gaeshi
5. Tsuki jodan gaeshi uchi

Uchikomi gohon
6. Shomen uchikomi
7. Renzoku uchikomi
8. Menuchi gedan gaeshi
9. Menuchi ushiro tsuki
10. Gyaku yokomen ushiro tsuki

Katate sanbon
11. Katate gedan gaeshi
12. Katate toma uchi
13. Katate hachi no ji gaeshi

Hasso Gaeshi gohon
14. Hasso gaeshi uchi
15. Hasso gaeshi tsuki
16. Hasso gaeshi ushiro tsuki
17. Hasso gaeshi ushiro uchi
18. Hasso gaeshi ushiro barai

Nagare Gaeshi nihon
1. Hidari nagare gaeshi uchi
2. Migi nagare gaeshi tsuki

Leave a Reply