TAI JUTSU in BUKIWAZA PROGRAM

GOKYU (5 KYU)
 
Hanmi
Tai Sabaki
Ukemi (Mae / Ushiro / Yoko)
Katate Dori Tai No Henko (Kihon in Ki-no-nagare)
Morote Dori Kokyu Ho (Kihon)
Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote in Ura)
Katate Dori Shiho Nage (Omote in Ura)
Shomen Uchi Irimi Nage
Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Chudan)
 
Ken suburi Nanahon
Roku No Jo
 
 
YONKYU (4 KYU)
 
Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote in Ura)
Kata Dori Dai Ikkyo (Omote in Ura)
Kata Dori Dai Nikyo (Omote in Ura)
Yokomen Uchi Shiho Nage (solo Omote)
 
31 No Jo Kata
 
 
SANKYU (3 KYU)
 
Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote in Ura)
Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote in Ura)
Kata Dori Dai Sankyo (Omote in Ura)
Kata Dori Dai Yonkyo (Omote in Ura)
Ryote Dori Shiho Nage (Omote in Ura)
Shomen Uchi Kote Gaeshi
Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi
Katate Dori Kote Gaeshi
Ryote Dori Tenchi Nage
Tsuki (Chudan) Irimi Nage
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote in Ura)
 
Go No Awase
Shichi no Awase
 
 
NIKYU (2 KYU)
 
Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote in Ura)
Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote in Ura)
Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote in Ura)
Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote in Ura)
Yokomen Uchi Dai Gokyo (samo Ura)
Katate Dori Irimi Nage (Jodan/Chudan/Gedan)
Yokomen Uchi Irimi Nage
Katate Dori Kaiten Nage (Soto in Uchi Mawari)
Shomen Uchi Shiho Nage (samo Omote)
Katate Dori Dai Ikkyo (Omote in Ura)
Katate Dori Dai Nikyo (Omote in Ura)
Katate Dori Dai Sankyo (Omote in Ura)
Katate Dori Dai Yonkyo (Omote in Ura)
Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote in Ura)
Ryote Dori Dai Nikyo (Omote in Ura)
Ryote Dori Dai Sankyo (Omote in Ura)
Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote in Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote in Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Nikyo (Omote in Ura)
Hanmi Handachi Waza Katate Dori Shiho Nage (samo Omote)
 
13 No Jo Kata
 
 
IKKYU (1 KYU)
 
Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto in Uchi Mawari)
Tsuki (Chudan) Kaiten Nage (samo Soto Mawari)
Kosa Dori Kote Gaeshi
Ryote Dori Kote Gaeshi
Katate Dori Kokyu Nage (Jodan/Chudan/Gedan)
Ushiro Ryote Dori Dai Sankyo (Omote in Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Ikkyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Nikyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Sankyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Yonkyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote in Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Gokyo (samo Ura)
Hanmi Handachi Waza Katate Dori Kaiten Nage (samo Soto Mawari).
 
Jo Suburi Nijuppon
 
 
SHODAN (1 DAN)
 
Kata Dori Shiho Nage (Omote Waza)
Kata Dori Kote Gaeshi
Kata Dori Irimi Nage (2 formi)
Ryote Dori Koshi Nage (3 forme)
Katate Dori Koshi Nage (2 formi)
Shomen Uchi Koshi Nage
Yokomen Uchi Koshi Nage
Ryote Dori Kokyu Nage (2 formi – Soto in Uchi Mawari)
Morote Dori Kokyu Nage (2 Formi)
Tsuki Dai Rokkyo
Ushiro Ryote Dori Kote Gaeshi (2 Formi)
Ushiro Ryote Dori Koshi Nage
Ushiro Ryote Dori Kokyu Nage (2 Formi)
Ushiro Ryokata Dori Kokyu Nage
Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Irimi Nage
Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Kote Gaeshi
Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto Mawari)
Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Jodan / Gedan)
Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (1 forma Gyaku Hanmi)
Choku Tsuki Kokyu Nage (2 formi Ai Hanmi)
Tachi Dori: Shomen Uchi Kote Gaeshi (Gyaku Hanmi)
Shomen Uchi Kokyu Nage (Ai Hanmi)
Tanken Dori: Yokomen Uchi Dai Gokyo (Ura Waza)
Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi.
 
Jo Suburi Nijuppon
Ken Suburi Nanahon
Ken No Awase

Leave a Reply